Skip to main content

Artikler som begynner med U

Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd
Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

28 mai 2024
 • I 2023 ba Stortinget regjeringen om å vurdere en omlegging av fribeløpet i uføretrygden opp til 1 G, samt vurdere om det kunne gjøres andre endringer i regelverket for å få uføre med restarbeidsevne til i større grad å kombinere arbeidsinntekt med uføretrygd. Forskere ved Statistisk sentralbyrå har sett nærmere på dette.

Unge i NAV: Fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd

01 mars 2024
 • Artikkelen ser på sannsynligheten for at unge som starter med en midlertidig helseytelse ender med uføretrygd innen ti år, og hvordan denne sannsynligheten varierer med alder ved start og hvilken varighetsbegrensning som gjaldt ved innvilgelse av den midlertidige helseytelsen.

Understanding pension saving among the selfemployed

09 mars 2023
 • Private pension saving among the self-employed population in the UK has been falling dramatically over the last few decades, and this has led to a heightened policy focus on how to boost pension saving among this group.

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor
Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

10 juni 2021
 • Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Utredning av AFP-ordningen
Utredning av AFP-ordningen

06 mai 2021
 • LO og NHO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Denne uken offentliggjøres kortversjonen av "Utredingen av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor".  NHO ønsker velkommen til webinar der vi presenterer utredningen.

Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag
Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

10 desember 2020
 • Finansdepartementet har mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

Understanding the Gender Pensions Gap
Understanding the Gender Pensions Gap

16 august 2019
 • This report focuses on the pension savings gap between men and women and the major contributing factors to this differences. It analyses of the reasons why such factors cause differences in the amount contributed into a pension and also explores the impact a range of potential policies have on bridging the gap.

Unemployment still a major risk for elderly workforce
Unemployment still a major risk for elderly workforce

27 september 2018
 • Although more than half of the Finnish and Dutch population who work in their mid-fifties manage to reach their retirement age, there are many trajectories out of the labour market. Reforms in the 2000s have contributed to longer working lives in both countries, but elderly women and low-educated workers continue to run a greater risk of unemployment and inactivity.

Ut av språktåka
Ut av språktåka

18 desember 2016
 • Pensjon er vanskelig. Saksområdet er faglig sett innfløkt, og næringens og myndighetenes språkbruk gjør det ikke enklere for forbrukerne.

Uføre jobber (litt) mer enn før
Uføre jobber (litt) mer enn før

20 oktober 2016
 • Uføretrygdede med 100 prosent uføregrad jobber i snitt én arbeidstime mer i uka enn før uførereformen, mens personer med gradert uføretrygd ikke har økt antall arbeidstimer.

Uføre jobber ikke mer – reform til tross
Uføre jobber ikke mer – reform til tross

29 september 2016
 • Nye regler skulle gjøre det lettere for uføretrygdede å delta i arbeidslivet. Første halvår var det få effekter å spore. Informasjon til de uføre og tiltak overfor arbeidsgiverne kan hjelpe, påpeker Fafo-forsker.

Ut av språktåka
Ut av språktåka

08 september 2016
 • Forsikringsforeningen inviterer 19. september kl. 1615-1830 til medlemsmøte om god kundekommunikasjon i forsikring. Finans Norge og forsikringsselskapene har sammen med Språkrådet utarbeidet en språkstandard for forsikringsnæringen.